מסמך זה עניינו בשירותים, בתכנים ובפעולות המוצעים לך, המשתמש ("אתה" או "המשתמש") באתר www.mtv.co.il, הנמצא בבעלות ענני תקשורת בע"מ ו/או מופעל על ידה או מי מטעמה ("ענני" או "אנחנו" ו -"האתר").

השירותים הניתנים לך במסגרת האתר, מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה.

עצם השימוש שלך באתר מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, אשר מהווים את ההסכם בינך לבין ענני בכל הקשור לשימוש באתר.

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

ענני שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או כל חלק מהם מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש.

מדיניות פרטיות

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של ענני בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

זכויות קניין רוחני ובעלות

כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית אחרת באתר ובכל המידע, התכנים והחומרים הכלולים באתר, לרבות אך לא רק טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, תכנים אודיו-ויזואליים מכל מין וסוג, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הנם בבעלות ענני או מי מספקיה באופן בלעדי, והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.

תנאי שימוש אלו מעניקים לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בהם בלבד, אשר מותנית בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.

תכני האתר

אתר זה מעמיד לרשות אנשים, תוכן אודיו-ויזואלי ומידע בתחומים שונים לרבות קטעי וידאו, מוסיקה, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו לשם שימוש אישי שאינו מסחרי ("תכנים"). אתה מבין, מסכים ומאשר, כי התכנים מסופקים על מנת לתת מידע כללי בלבד, אשר משקף את הדעות האישיות והסובייקטיביות של המחברים של אותם תכנים ("מחבר"), והם לא נועדו להוות ייעוץ מכל סוג שהוא. השימוש שלך באתר, הסתמכותך ו/או אי הסתמכותך על מידע ותוכן הכלול בו נעשית לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

לא אנחנו ולא כל מי מהמחברים מתחייב כלפיך או כלפי מי ממשתמשי האתר כי התוכן ו/או מידע המסופק באתר זה נכון, מדויק, שלם, שימושי, מועיל, אמין, אינו מטעה, מתאים למטרה מסוימת, מבטיח הצלחה מכל סוג, או מתאים לדרישות או צרכים מסוימים שלך. לא אנחנו ולא מי מהמחברים נותנים איזה מצג או התחייבות לגבי התוצאות שניתן לקבל מהשימוש באתר זה.

יתרה מכך, עצות, ו/או המלצות, מכל סוג שהוא ככל שניתנות באתר ו/או במסגרת תכנים, על ידי מומחים שונים, הנן בגדר מידע כללי, והם אינן מהוות תחליף להתייעצות עם כל מומחה רלוונטי אחר, ואין להתייחס אליהן כאל "עצה" ו/או "חוות דעת" מומחה.

ידוע לך כי האתר עשוי לכלול תכנים, שירותים מסוימים, פעילויות ומבצעים המוגבלים למשתמשים בעלי כשירות משפטית לבצע פעולות מחייבות. בכל מקרה של שימוש שכזה על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות , תראה ענני את אותו שימוש כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

שימוש מותר

אתה מסכים להשתמש באתר זה רק למטרות המותרות בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות כל דין.

אתה מקבל בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, לצפות בתכנים שבאתר באופן מקוון באמצעות מחשב בודד שבבעלותך או בשליטך. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש, ובכלל זאת, העתקה, שינוי, עריכה, הפצה, שידור, ביצוע בפומבי, העמדה לרשות הציבור, פרסום, עיבוד, יצירת יצירות נגזרות, העברה, מכירה או השכרה לאחר ו/או אחסון באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של ענני, מראש ובכתב מראש.

שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי ענני.

השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

העלאת תוכן לאתר

"תוכן" או "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.

ענני עשויה לאפשר למשתמשי האתר להעלות תכנים לאתר באמצעות פורומים, צ'אטים, תגובות לכתבות ושירותים נוספים המאפשרים להזין לאתר תכנים על ידי המשתמשים. העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים, בצ'אטים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, ככל שאפשרות זו קיימת, כפופה לכללים הבאים:

עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו ובהוראות כל דין, זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך אך מבלי למעט, פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965. מידע שתפרסם באתר יהיה חשוף לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים באתר.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 1, באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא לפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תכנים המפרים זכויות צדדים שלישיים בכלל, וזכויות קניין רוחני בפרט; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995); תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

ענני איננה ולא תהיה אחראית לתגובות באתר באופן כללי ובכלל כך לתגובות שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך.

מסירת תכנים על ידך לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי ענני, יתפרסמו באתר או יוסיפו להתפרסם בו.

בעת העלאת תוכן לאתר ייתכן ויהיה עליך להזדהות. במקרה כאמור, אינך רשאי לספק כתובת דוא"ל שאינה קיימת או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך או מקור העלאת התוכן.

ענני אינה מחויבת לפקח על העלאת תוכן לאתר, אך גם אם תעשה זאת, היא לא תישא באחריות לתכנים המועלים לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על המשתמש שמסרם לפרסום בלבד. יחד עם זאת, ענני שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תוכן שתעלה לאתר, לחסום את יכולתך להשתמש באתר או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה או מכל טעם אחר שהוא. אין באמור כדי להטיל על ענני אחריות כלשהי בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידה מהאתר.

ענני אינה אחראית לתכנים הנמצאים באתר, לתוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר. כמו כן, ענני לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה לאתר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלית לאתר הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות להעלות תוכן לאתר.

אתה מתחייב לשפות את ענני בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר ו/או הודעות שנשלחו על ידך במסגרתו.

אלא אם צוין אחרת במפורש, אתה אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור לתכנים אלו).

במסירת תכנים לפרסום באתר, אתה נותן לענני ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך שתמצא ענני לנכון, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, בכל טכנולוגיה ואמצעי, בכל מקום בעולם, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש כאמור בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ואופן, ובכלל זה גם במקרה שענני או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.

לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר, כנאמר בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש של הפעילות.

קישורים באתר וקישורים אל האתר

האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. ענני אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת ענני, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

ענני רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.

המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, ענני אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

פרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל פרסומות של מפרסמים שונים. אתה מבין ומסכים שענני איננה תומכת במוצרים ו/או שירותים המקודמים על ידי פרסומות אלה, ואין לה כל אחריות לתוכן, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי פרסומות כאלה. כל התקשרות עסקית או אחרת בינך ובין כל מפרסם צד ג' או כל צד ג' שמוצרים או שירותים שלו מקודמים על ידי פרסומות כאלה, היא על אחריות ועל חשבונך.

פיקוח, העברת מידע, אבטחת מידע והפסקת שימוש

לענני אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות לכתבות או פרסומים ותכנים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, ענני שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של ענני בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

ענני תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לכל חלק ממנו או שירות המוצע במסגרתו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של ענני או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד ענני במקרה שכזה.

ענני שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.

מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.

ענני אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלה. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש תעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותך בלבד.

אחריות והגבלת אחריות

ענני אינה מציגה מצג כלשהו ו/או לוקחת אחריות כלשהי ישירות ו/או באופן משתמע, לרבות לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר הפרה של צדדים שלישיים, היעדר תקלות באתר, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים דיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא, ו/או נכונותם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as" available"). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענני בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ענני אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים הינה באחריותך המלאה בלבד. ענני גם אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וענני לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

ענני אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

ענני איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ענני או מי מספקיה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. ענני לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב כך. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, ענני לא תהיה אחראית, חוזית, נזיקית או מכוח עילה אחרת כלשהי, לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מסתבר, כספי או אחר, לרבות אך לא רק, הפסד ישיר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנות, אובדן נתונים, נזק שנגרם למחשב שלך, תוכנת מחשב, מערכות ותוכניות ועליה נתונים או כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או אחר בין אם בחוזה ובין אם בכל עוולה שהיא, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר אליו ו/או בקשר עם חוסר יכולת להשתמש באתר, ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם ענני או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור. בכל מקרה, אתה מבין ומסכים כי כל תביעה נגד ענני או כל מחבר תהיה מוגבלת לסכום ששילמת, אם בכלל, לשימוש בתוכן זמין באתר זה, ככל ששילמת.

"ענני" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.

שינויים באתר והפסקת שירות

ענני וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ענני. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ענני בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ענני תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על ערוציו ותכניו, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות התכנים ושירותים שניתנים בו.

שיפוי

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה ענני זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

הנך מתחייב לשפות את ענני, בעלי מניותיה, עובדיה, מנהליה, חברות בנות, וכל מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך תנאי שימוש אלה.

ענני שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה כאמור בגינה תהיה ענני זכאית לשיפוי ממך, ובמקרה כאמור אתה תשתף פעולה עם ענני כפי שתתבקש על ידה באופן סביר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלו ושימושך באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או פעולה הקשורה לתנאי השימוש או נוגעת להם.

כללי

ככל שייקבע כי תנאי מתנאי שימוש זה הנו בלתי אכיף ו/או בלתי חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי התנאי האמור יבוטל ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול ולהיות בתוקף. ויתור של ענני על אכיפת הוראה או הוראות מסוימות בתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור במקרים אחרים ולא ישפיע על תקפותן של שאר ההוראות במסמך זה או על כל זכות של ענני לפי תנאי השימוש.